เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. รุ่น 19 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 2.ประกาศผลการเทียบโอนเพื่อยกเว้นการเรียนระดับปริญญาโท ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนราย ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 3.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 4.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 5.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 6.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ทุกศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 7.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 กรกฏาคม 2559
 8.รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
 9.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2559
 10.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท) ประจำปี 2559 (ด่วนที่สุด)

* หนังสือแจ้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559
* รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)และมหาบัณฑิต (ป.โท)
* กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559
* แบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2559
* ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
* ใบสั่งจองชุดครุย
* ใบสั่งจองภาพ
* ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 11. ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 12.สรุปจำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2559
 13.ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ :: (ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด :: แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสารการเรียนรู้ ::
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 มกราคม 2559
 14.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี