เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ดาวน์โหลดคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนสมทบ ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   superne303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 2.รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 3.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษา (ภาคพิเศษ รักษาสภาพนักศึกษา เข้าศึกษา 57-58 และภาคปกติ ทุกชั้นปี)
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ ลงทะเบียนวิชาเรียน เข้าศึกษา 2557-2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 4.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 5.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน พฤศจิกายน ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2559
 6.ข่าวประชาสัมพันธ์ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
 7.การเตรียมตัวเข้าสอบของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2559
 8.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน ตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2559
 9.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 10.เอกสารสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 15 และ 16 (ด่วนที่สุด)

* คำร้องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 15
* แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชพครู รุ่นที่ 16
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2559
 11.สามารถติดต่อขอรับ ใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 60 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเก็บรักษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 12.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 13.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม - สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 14.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 15.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 16.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 17.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี