เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 2.เอกสารสำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 15 และ 16 (ด่วนที่สุด)

* คำร้องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 15
* แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชพครู รุ่นที่ 16
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2559
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กันยายน ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 4.สามารถติดต่อขอรับ ใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ม.ค. 60 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเก็บรักษา (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 5. ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน ของนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 1/2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2559
 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 7.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มกราคม - สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2559
 8.รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บท. ศูนย์สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เกาะสมุย ประจำปีการศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 9.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) : ภาคเรียนที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 10.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2559 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2555 – 2556 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2559
 11.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี