เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.REGIS SERVICE ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2564
 3.ฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2564
 4.นักศึกษาภาคปกติที่มีแผนการเรียน เทอม 3/2563 ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 – 4 เม.ย. 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 5.วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (สำหรับอาจารย์) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 6. ขยายเวลาระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 7.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 8.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2564
 9.ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2564
 10.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท.ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2564
 11.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 12.นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 13.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 14.ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2564
 15.ประกาศสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1-2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2564
 16.แบบเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงในแผนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2564
 17.ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2564
 18.เรื่องการจัดสอบนักศึกษา ภาคกศ.บท. 1/63 วันที่ 6-7 ก.พ. 64 ให้ยกเลิกการจัดสอบในห้องเรียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2564
 19.ประกาศตารางการเข้าสอบปลายภาค ออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 (กศ.บท) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2564
 20.สถิติในการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2564
 21.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2564
 22.ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564
 23.ประกาศ แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2563
 24.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 25.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563 http://regis.sru.ac.th/2020/11/23/ltb2-63/
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 26.ยกเลิกรายวิชาเลือกเสรี IHB0214-62 การผสมเครื่องดืม SEC X01 (ด่วนที่สุด)
ยกเลิกรายวิชาเลือกเสรี IHB0214-62 การผสมเครื่องดืม SEC X01
ประกาศโดย   SUPERNW303   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
 27.ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
 28.นักศึกษาภาคปกติเข้าทำแบบประเมินการเรียนการการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2563
 29.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2563
 30.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2563
 31.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2563
 32.ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัป (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2563
 33.ดาวน์โหลด คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2563
 34.ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2563
 35.ประกาศช่องทางการติดต่อ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 63 สำหรับการเรียนออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 36.เปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2563
 37.ตารางการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2563
 38.คู่มือการใช้งาน HiPerC: High Performance e-Classroom (LMS) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2563
 39.เปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เนื่องจากห้อง 5503 ระบบไฟขัดข้อง (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2562
 40.ระบบแนะนำการเทียบรายวิชา ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี