เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1. ประกาศด่วน! จากงานทะเบียน มรส. สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 ธันวาคม 2566
 2.รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 (GED) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2566
 3.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2566
 4.ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บท. (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2566
 5.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
 6.วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้เกรด I สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2566
 7.รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2566
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี