เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ด่วนที่สุด)
 ให้ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบ ให้ไปที่เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
จึงจะเข้าสุ่ระบบได้ ส่วนผู้สมัครที่เคยเข้าระบบมาแล้ว หรือเคยดำเนินการสมัครมาแล้ว ให้ใช้ PassWord เก่าได้เลยค่ะ
ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
 2.ประกาศการรับสมัครประเภทรับตรง 2559(ด่วนมาก)
  การรับสมัครตรง ปี การศึกษา 2559 "ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น คุณสมบัติต้องตรงตามมหาวิทยาลัยกำหนดทุกประการ
การสมัครต้องดำเนินการเวลาราชการ (08:30 - 16:30 น)
เลือกประเภทการสมัครเป็นประเภทรับตรง
1. ให้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ที่ เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ซึ่งจะได้ Log in คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ Password ที่ระบบให้ผู้สมัครกรอก
2. เมื่อดำเนินการข้อ 1 เรียบร้อย ให้ไปที่ เมนู เข้าสู่ระบบ และใส่ Log in และ Password ที่ได้มาจากข้อ 1
3. เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อยระบบจะออกรหัสและออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร
4. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และ ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร (กระดาษ A4 เท่านั้น)
     4.1.ใบสมัครให้นักเรียนเสนออาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียน/สถาบัน ให้เป็นที่เรียบร้อย
     4.2ใบแจ้งชำระเงิน ให้นำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ ธนาคารกรุงไทย ตามเอกสารแนะนำ
5. ให้รวบรวมหลักฐาน
   เอกสารประกอบด้วย (สำเนาทุกฉบับมีขนาด A4 เท่านั้น)

     5.1 ใบสมัครที่ทางโรงเรียนลงนามและประทับตรารับรอง
     5.2 สำเนาใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน(ไม่รับเอกสารต้นฉบับเพราะต้นฉบับให้นักศึกษานำมาวันสอบสัมภาษณ์)
     5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
     5.4 สำเนาเอกสารการชำระเงิน (ต้นฉบับที่ชำระเงินเก็บไว้ที่ผุ้สมัครเพื่อนำมาวันสอบสัมภาษณ์)
  นำส่งมาที่
     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     272 ม.9 ต.ขุนทะเล
     อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี