เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.รายชื่อผู้ส่งหลักฐานและชำระเงินค่าสมัคร ประเภทรับตรงถึง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
 นางสาว สุภัสสร วัฒนิ่ม นางสาว บุญพิทักษ์ ศรีพิทักษ์
นางสาว ชลิตา หอมหวน นางสาว จิราพัชร เพ็งสุทธิ์
นางสาว พัชรี ดาวเรือง นางสาว ธิดาวรรณ สำราญอินทร์
นางสาว อริญา ภูครองหิน นางสาว ลักขณา ตุเทพ
นางสาว จารวี จันทร์มณี นาย สุทธิพงศ์ พรมรักษา
นางสาว กุลสตรี เอี่ยมจิตติรักษ์ นางสาว ศราวดี พุ่มโรย
นางสาว จุฑามาศ ศรีอินทร์ นางสาว กมลวรรณ พันธ์บุบผา
นางสาว สุนิสา ภาโอภาศ นางสาว นัจญมี พงหลง
นางสาว ภัทร์ชนก รุ่มนาค นางสาว อินทิชา ช่วยไทย
นางสาว ชัชชนก สังวาลไชย นางสาว ศศินา คีรีรักษ์
นางสาว มัลลิกา บรรดิษ นางสาว นัฐมล แซ่อุ่ย
นางสาว อรสา ดำรื่น นางสาว กันยารัตน์ ยอดศรี
นางสาว กัญญาภัค ชูจันทร์ นางสาว เจติยา ไทยสยาม
นางสาว ชลดา สอหมัน นางสาว ธันยมัย กานิสัน
นางสาว ศิริวรรณ มีลาย นาย จิรายุ ศรีสุข
นาย มูซา หลังปูเต๊ะ นาย ชนาธิป ทิตสุวรรณ
นาย ธีรภัทร ดอนทราย นางสาว นลนี ชูช่วย
นางสาว ณัฐกานต์ นนทะวงศ์ นางสาว เสาวณีย์ ชูทองดี
นางสาว พรรณนิภา แสงอุทัย นางสาว กรรณิการ์ หิรัญกาญจน์
นางสาว วิลาวัลย์ ทรายทอง นาย นนทวัฒน์ ผุดกุล
นางสาว กนกวรรณ ทองนา นางสาว ชลิดา สุระคำแหง
นางสาว สลิลทิพย์ ธนูศิลป์ นางสาว นิภาภัทร์ สุขอนันต์
 ประกาศโดย   Yuwalak.Pu   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2559
 2.รายชื่อผู้ส่งหลักฐานและชำระเงินค่าสมัคร ประเภทรับตรงถึง สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
 นางสาว จันทิมา เทพสง นางสาว ญาติกา แซ่ด่าน
นางสาว อรวรรณ ภักดีนุฤทธิ์ นาย ณัฐวุฒิ นวลปาน
นางสาว จิราวรรณ ฮุมโฮม นางสาว ชลิดา บุญเลี้ยง
นางสาว ดวงกมล อิสระทะ นางสาว กนกวรรณ สมวงค์
นางสาว พิมพ์ชนก เพ็ชรสงค์ นางสาว นุจรี สุวาหลำ
นางสาว สุพรรษา พงค์สว่าง นางสาว ยุสรา สายทอง
นางสาว ผดุงขวัญ ไชยรัตน์ นางสาว ภัชรีญา หนูน้อย
นางสาว ภัณภิรา สิริกาญจน์ นางสาว วนิดา ปิ่นทองพันธ์
นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีเทพ นางสาว สุดารัตน์ ยอดสุข
นางสาว อรพรรณ เพชรเจริญ นางสาว ฮูไลฟา ชุมศรี
นางสาว พัชรา ปล้องใหม่ นางสาว เบญญาภา รักต์ยศ
นางสาว แวลาตีฟะห์ แวบือราเฮ็ง นางสาว ศตพร สมจิตร์
นางสาว แวรอฮานี แวบือราเฮ็ง นางสาว กณภัทร ทองดียิ่ง
นางสาว ศริลักษณ์ สวัสดิวงศ์ นางสาว นางสาวอรอนงค์ สังเพชร
นางสาว เรืองริน เจนวิทยารักษ์ นางสาว อรชพร สดศรี
นางสาว จิรารัตน์ เรืองรุก นาย กันต์ศุภณัช เกื้อกิ้ม
นางสาว มุทิตา แซ่ตั้ง นางสาว สุวิภา จันทร์ด้วง
นาย เสนาศักดิ์ ใจตรง นาย เนติพงษ์ เย็นใจ
นาย ยศพล นบนอบ นางสาว จารุณี มณีนวล
นางสาว เกตุวดี พรหมเกลี้ยง นางสาว ชิตชนก บุญกาญจน์
นาย นัฐพนธ์ สุพัฒนุกูล นางสาว ธมลวรรณ เยาวยัง
นางสาว ปาริฉัตร ถาวรประสิทธิ์ นางสาว พัชราภรณ์ เพชรบ้านกลาง
นางสาว ปรายฝน ชารัตน์ นางสาว ฐิติมา เฟื่องรอด
นางสาว กรชวัล ชวนวัฒนา นางสาว สารภี สมเกื้อ
นางสาว ภาณินี หอมเกตุ นางสาว ศศิวิมล ไชยขาว
นางสาว อริสรา กาหลง
 ประกาศโดย   Yuwalak.Pu   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2559
 3.ปัญหาที่เข้าระบบไม่ได้ ให้ทำตามหน้าจอดังภาพ(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2559
 4.รับสมัครประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ด่วนที่สุด)
 ให้ผู้สมัครที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบ ให้ไปที่เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
จึงจะเข้าสุ่ระบบได้ ส่วนผู้สมัครที่เคยเข้าระบบมาแล้ว หรือเคยดำเนินการสมัครมาแล้ว ให้ใช้ PassWord เก่าได้เลยค่ะ
กำหนดการรับสมัคร สอบ และรายงานตัว
ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
 ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
 5.การขอรับทุนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2560(ด่วนมาก)
 การขอรับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดการขอทุนฟรีตลอดหลักสูตร
แบบฟอร์มการขอรับทุนตลอดหลักสูตร
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี