เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.คู่มือการรับสมัคร(ด่วนที่สุด)
 

 ประกาศโดย   Yuwalak.pu   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2557
 2.การรับสมัครตรง ปี การศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
 ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น คุณสมบัติต้องตรงตามมหาวิทยาลัยกำหนดทุกประการ
การสมัครต้องดำเนินการเวลาราชการ (08:30 - 16:30 น)
เลือกประเภทการสมัครเป็นประเภทรับตรง
1. ให้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ที่ เมนู ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ซึ่งจะได้ Log in คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ Password ที่ระบบให้ผู้สมัครกรอก
2. เมื่อดำเนินการข้อ 1 เรียบร้อย ให้ไปที่ เมนู เข้าสู่ระบบ และใส่ Log in และ Password ที่ได้มาจากข้อ 1
3. เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเสร็จเรียบร้อยระบบจะออกรหัสและออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร
4. ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร และ ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร (กระดาษ A4 เท่านั้น)
     4.1.ใบสมัครให้นักเรียนเสนออาจารย์แนะแนว หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง และประทับตราโรงเรียน/สถาบัน ให้เป็นที่เรียบร้อย
     4.2ใบแจ้งชำระเงิน ให้นำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2557 - 16มกราคม 2558
5. ให้รวบรวมหลักฐาน
   เอกสารประกอบด้วย (สำเนาทุกฉบับมีขนาด A4 เท่านั้น)

     5.1 ใบสมัครที่ทางโรงเรียนลงนามและประทับตรารับรอง
     5.2 สำเนาใบรายงานผลการเรียน 5 ภาคเรียน(ไม่รับเอกสารต้นฉบับเพราะต้นฉบับให้นักศึกษานำมาวันสอบสัมภาษณ์)
     5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
     5.4 สำเนาเอกสารการชำระเงิน (ต้นฉบับที่ชำระเงินเก็บไว้ที่ผุ้สมัครเพื่อนำมาวันสอบสัมภาษณ์)
  นำส่งมาที่
     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     272 ม.9 ต.ขุนทะเล
     อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2557
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2009   Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี