เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  ภาคการศึกษาที่ 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ตารางการเรียนการสอน (เปิดภาคเรียน)
 • 1 ก.ค. 2567 1 พ.ย. 2567
 • ลงทะเบียน ONLINE ผ่านระบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.th
 • 24 มิ.ย. 2567 8:00 น.19 ก.ค. 2567 16:30 น.
 • การเพิ่มถอนรายวิชานักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาให้ถูกต้องตามหลักสูตรด้วยตนเอง
 • 24 มิ.ย. 2567 8:00 น.19 ก.ค. 2567 16:30 น.
    -  ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนSection24 มิ.ย. 2567 19 ก.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 ก.ค. 2567
 • นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องรายวิชา ค่าธรรมเนียม
 • 20 ก.ค. 2567 23 ก.ค. 2567
 • ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 24 ก.ค. 2567 23 ส.ค. 2567
 • วันชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • 24 ก.ค. 2567 10:00 น.23 ส.ค. 2567 16:30 น.
 • เริ่มปรับเงินค่าลงทะเบียนวันละ 30 บาท (สามารถชำระเงินได้ที่กองคลังเท่านั้น)
 • 26 ส.ค. 2567 24 ก.ย. 2567
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )11 ต.ค. 2567
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I24 มิ.ย. 2567 19 ก.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของแก้ I ของภาคเรียนที่ 119 ก.ค. 2567
    -  วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา11 ต.ค. 2567
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา23 ก.ค. 2567 30 ก.ย. 2567
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 1 ก.ย. 2567 30 ก.ย. 2567
 • วันส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาสำเร็จ
 • 24 มิ.ย. 2567 8:30 น.8 พ.ย. 2567 16:30 น.
 • วันส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาสำเร็จนักศึกษาทั่วไป
 • 24 มิ.ย. 2567 8:30 น.15 พ.ย. 2567 16:30 น.
 • สอบกลางภาค
 • 19 ส.ค. 2567 8:30 น.23 ส.ค. 2567 16:30 น.
 • สอบปลายภาค
 • 21 ต.ค. 2566 0:00 น.1 พ.ย. 2566 0:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี