ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
  กรุณาบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน (บังคับการบันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *)
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  สัญชาติ  
  เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  (เฉพาะตัวเลข 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีดคั่น) * 
  คำนำหน้า * 
  ชื่อ
  ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ * 
  นามสกุล * 
  วันเดือนปีเกิด *      ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด  
  อีเมลล์ ที่สามารถติดต่อได้    โทรศัพท์
  ไม่ต้องเว้นวรรคหรือขีดขั้น  


 
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Powered by Vision Net, 1995 - 2024  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี