เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.การให้บริการจัดส่งเอกสาร ทรานสคริปต์ ทาง Email (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2564
 2.การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2564
 3.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2564
 4.แจ้งขั้นตอนการขอรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript) ผู้ที่สำเร็จการศึกษา เดือน เมษายน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2564
 5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดแลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2564
 6.ประกาศ !!! ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2564
 7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศโดย   Laongdao   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2564
 8.บริการการขอเอกสาร ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2564
 9.REGIS SERVICE ช่องทางการติดต่อ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 เมษายน 2564
 10.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2564
 11.ฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2564
 12. ขยายเวลาระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ออนไลน์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 13.นักศึกษาภาคปกติที่มีแผนการเรียน เทอม 3/2563 ลงทะเบียนรายวิชา วันที่ 1 – 4 เม.ย. 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 14.วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (สำหรับอาจารย์) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2564
 15.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน มีนาคม ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มีนาคม 2564
 16.เข้าสู่ระบบรับสมัคร (Online) ป.บัณฑิต และ ปริญญาโท ประจำปี 2564 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2564
 17.ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2563 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เข้าศึกษาปี 2563 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3/2563
* ปฏิทินวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำ วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 3/2563
ประกาศโดย   laongdao   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2564
 18.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2564
 19.ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2564
 20.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคกศ.บท.ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2564
 21.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 22.นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 23.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 24.ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2564
 25.ประกาศสอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม ด้วยระบบ SRU-Exam ภาคเรียนที่ 1-2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2564
 26.แบบเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงในแผนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   2 กุมภาพันธ์ 2564
 27.ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2564
 28.เรื่องการจัดสอบนักศึกษา ภาคกศ.บท. 1/63 วันที่ 6-7 ก.พ. 64 ให้ยกเลิกการจัดสอบในห้องเรียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2564
 29.ประกาศตารางการเข้าสอบปลายภาค ออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2563 (กศ.บท) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2564
 30.สถิติในการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2564
 31.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   8 มกราคม 2564
 32.ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2564
 33.ประกาศ แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2563
 34.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 35.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา เทอม 2/2563 http://regis.sru.ac.th/2020/11/23/ltb2-63/
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2563
 36.ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
 37.ยกเลิกรายวิชาเลือกเสรี IHB0214-62 การผสมเครื่องดืม SEC X01 (ด่วนที่สุด)
ยกเลิกรายวิชาเลือกเสรี IHB0214-62 การผสมเครื่องดืม SEC X01
ประกาศโดย   SUPERNW303   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2563
 38.นักศึกษาภาคปกติเข้าทำแบบประเมินการเรียนการการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2563
 39.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2563
 40.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2563
 41.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2563
 42.ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัป (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2563
 43.ดาวน์โหลด คู่มือการสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคกศ.บท. (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2563
 44.ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2563
 45.ประกาศช่องทางการติดต่อ ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ รหัส 63 สำหรับการเรียนออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 46.เปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2563
 47.ตารางการลงทะเบียนรายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2563
 48.คู่มือการใช้งาน HiPerC: High Performance e-Classroom (LMS) สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2563
 49.เปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เนื่องจากห้อง 5503 ระบบไฟขัดข้อง (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2562
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี