โครงการที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
 สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครจำนวนรับสมัครแล้ว
 รอบที่ 2 รอบที่ 2 โควตาเรียนดี (พิจารณา GPAX / คะแนนสอบ)   
 ครุศาสตร์   113
  111 : ประถมศึกษา-จิตวิทยาและการแนะแนว ครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25667113
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1) เป็นผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 4/5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

และผลการเรียนในสาระการเรียนรู้หลัก (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3) มีจดหมายรับรอง (Recommendation Letter) จากครูที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการ หรือ
ผู้อำนวยการ ที่สะท้อนถึงความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานี้

4) ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

5) ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และวัดวัดแววความเป็นครู (Onsite )

6) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Onsite )

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   418
  201 : การจัดการทางวัฒนธรรม รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566158
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  202 : รัฐศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 256630160
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

3.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

5 .สอบข้อเขียนและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 60% จึงสามารถสอบสัมภาษณ์ได้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

6. มีการจัดสอบสัมภาณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. นักศึกษาแนบเอกสารในระดบบดังนี้ 1. สำเนา บัตรประชาชน 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  203 : จิตรกรรม รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566157
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาจิตรกกรม
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ไม่ผ่านการรายงานตัวในรอบอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาก่อน
2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร มีความสนใจทางด้านศิลปะ

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

4 .สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

5. เอกสารแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  204 : ดนตรีสากล รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25661311
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาจิตรกกรม
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ไม่ผ่านการรายงานตัวในรอบอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาก่อน
2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร มีความสนใจทางด้านศิลปะ

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

4 .สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

5. เอกสารแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  205 : พัฒนาชุมชน รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25664074
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาจิตรกกรม
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ไม่ผ่านการรายงานตัวในรอบอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาก่อน
2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร มีความสนใจทางด้านศิลปะ

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

4 .สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

5. เอกสารแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  206 : ภาษาจีน รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566174
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาจิตรกกรม
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ไม่ผ่านการรายงานตัวในรอบอื่นๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมาก่อน
2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร มีความสนใจทางด้านศิลปะ

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

4 .สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

5. เอกสารแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  207 : ภาษาไทย รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25661524
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาภาษาไทย
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ไม่ผ่านการรายงานตัวชำระเงินค่ารายงานตัวในรอบอื่นๆของมหาวิทยาลัยมาก่อน

2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

5 .สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

6. เอกสารที่ต้องแนบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาค

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  209 : รัฐประศาสนศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 256680109
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

3.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

5 .สอบข้อเขียนและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 70% จึงสามารถสอบสัมภาษณ์ได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

6. มีการจัดสอบออนไซต์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารการสมัครให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 พ.ย.66 ได้แก่

1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  210 : สารสนเทศและบรรณารักษ์ศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566102
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
3.กำลังศึกษาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดลี่ย5 ภาคเรียน 2.00
4. สนใจในงานสารสนเทศและบรรณารักษ์
5. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  211 : นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566103
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1. มีความประพฤติดี มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
3.กำลังศึกษาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดลี่ย5 ภาคเรียน 2.00
4. สนใจในสาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 8 ธันวาคม 2566

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  212 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566816
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
3 ความประพฤติดี
4 .สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 08ธันวาคม 2566

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   269
  301 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1/25679 - 30 พ.ย. 2566357
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  302 : การจัดการภัยพิบัติ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566251
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ รับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. เกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  303 : คณิตศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566109
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  304 : เคมีประยุกต์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566200
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

2. เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบออนไลน์ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  305 : ชีววิทยา รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566202
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  307 : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (4 ปี) รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662521
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษา ปวช / ปวส. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  309 : นวัตกรรมพลังงานทดแทน1/25679 - 30 พ.ย. 2566151
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช กศน. ทุกแผนการเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  312 : พืชศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566206
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  316 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662019
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  317 : สาธารณสุขชุมชน รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 256620123
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  318 : อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566206
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  320 : เทคโนโลยีการประมง รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566205
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  321 : นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566206
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  322 : เทคโนโลยีดิจิมัล วิชาเอกมัลติมีเดีย รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662017
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  323 : เทคโนโลยีดิจิมัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662014
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  324 : วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566207
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  328 : วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทียบ1/25679 - 30 พ.ย. 25662018
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษา ระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  329 : วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา1/25679 - 30 พ.ย. 2566202
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  330 : วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนา (เทียบ)1/25679 - 30 พ.ย. 2566201
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษา ระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  331 : นวัตกรรมทางการเกษตร1/25679 - 30 พ.ย. 2566204
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
 วิทยาการจัดการ   209
  401 : การเงินและการลงทุน รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566106
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  402 : การจัดการโลจิสติกส์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25663030
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา


1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน 2.50

3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 8 ธันวาคม 2566
5. นักศึกษาต้องชำระเงินค่าสมัคร และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และใบรายงานการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  403 : การจัดการทั่วไป รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662043
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  404 : การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662021
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  405 : การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566206
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  406 : การบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25661016
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  407 : ธุรกิจเกษตร รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25663023
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา


1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน 2.50

3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 8 ธันวาคม 2566
5. นักศึกษาต้องชำระเงินค่าสมัคร และแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน และใบรายงานการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  408 : ธุรกิจอาหาร รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662019
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  409 : นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25661012
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  410 : นิเทศศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร ฯ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566101
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  411 : บัญชี รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25661018
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
3. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  412 : เศรษฐกิจดิติทัล รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 2566401
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  413 : สารสนเทศทางธุรกิจ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25664012
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  416 : การจัดการค้าปลีก ทุน1/25679 - 30 พ.ย. 2566101
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  418 : การจัดการค้าปลีก ไม่รับทุน1/25679 - 30 พ.ย. 2566100
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว   55
  503 : ธุรกิจการบิน รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662012
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  505 : ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ (เรียนที่เกาะสมุย) รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25661019
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
  506 : การจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ (เรียนที่เกาะสมุย) รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 25662024
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
 พยาบาลศาสตร์   215
  601 : พยาบาลศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 256620215
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียน วิทย์-คณิต

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 /5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

4. มีเกรดลี่ยสะสม กลุ่มสารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

5. มีเกรดลี่ยสะสม กลุ่มภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.50 (ภาษาอังกฤษ)

6. ไม่มีความพิการทางร่างกานและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

1. วันโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

2. โรคเท้าช้างในช่วงที่ปรากฏอาการ

3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

4. โรคพิษสุราเรื้องรัง

5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ กพ.กำหนด

7. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์อนไลน์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
 นิติศาสตร์   106
  701 : สาขานิติศาสตร์ รอบที่ 21/25679 - 30 พ.ย. 256620106
เงื่อนไขการเข้ารับศึกษา
1. กำลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

และไม่รายงานตัวกับมหาวิทยาลัยมาในรอบอื่นๆมาก่อน

2. มีความประพฤติดี

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป

4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. พิจารณาจาก เกรดเฉลี่ยและ คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2566

7. เอกสารที่ต้องแนบในระบบ สำเนาบัตรประชาชน และ ใบรายงานผลการศึกษา 5 ภาคเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครอันดับ300.00 บาท
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Powered by Vision Net, 1995 - 2023  Powered by Vision Net, 1995 - 2020 Contact Staff : รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี